top of page
Rilanos-baneris.jpg

Veebisaidi www.rilanos.lv privaatsuspoliitika

"RILANOS" SIA

Reg. ei. 40103355758

Mida ei. LV40103355758

Juriidiline aadress:

Jūrmala gatve 113B-14, Riia, LV-1029, Läti

Privaatsuspoliitika

1.  Sissejuhatus

"RILANOS" SIA  (edaspidi - haldur), veebisaidilwww.rilanos.lv  (edaspidi - Veebileht) töötleb andmesubjektilt - Veebilehe kasutajalt (edaspidi - Kasutaja) saadud isikuandmeid.

Haldaja hoolitseb Kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, austab Kasutaja õigust isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt kehtivale seadusandlusele - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrus 2016/679 kaitse kohta. füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise ja nende andmete vaba ringluse osas (määrus) ning muud eraelu puutumatuse ja andmetöötluse valdkonna kehtivad seadused.

Eelnevat arvesse võttes on Vastutav töötleja käesoleva privaatsuspoliitika välja töötanud eesmärgiga pakkuda Kasutajale Määruses sätestatud teavet.

Privaatsuspoliitika rakendub andmetöötlusele sõltumata sellest, millisel kujul ja/või meediumil Kasutaja isikuandmeid esitab (Veebilehel, paberkandjal, isiklikult või telefoni teel).

Haldur jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta. Veebilehe külastaja kohustus on kodulehe sisu iseseisvalt kontrollida, et tutvuda reeglite muudatustega.

 

2. Vastutava töötleja isiku- ja kontaktandmed

Haldaja on  "RILANOS" SIA

Reg nr. 40103355758

koduleht – www.rilanos.lv

email - rilanos@rilanos.lv

telefon – +371 25 966 663

 

3./ Isikuandmete töötlemise eesmärgid, samuti töötlemise õiguslik alus

Kui Kasutaja esitab Haldajale oma isikuandmed telefoni teel, Veebilehe kontaktivormide, e-posti või muu kirja teel, salvestame ja kasutame neid andmeid vastava teenuse osutamise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks, sh kliendi jaoks. tuvastamine; lepingu ettevalmistamise ja sõlmimise eest; teenuste osutamiseks (lepinguliste kohustuste täitmine); klienditeeninduse jaoks; vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks; suurendada klientide lojaalsust; maksete ja arvelduste haldamiseks; võlgade sissenõudmiseks ja sissenõudmiseks; faktide tõendamise, veebilehe pidamise ja toimimise parandamise eest; äriplaneerimise ja analüütika jaoks; planeerimiseks ja raamatupidamiseks. Samuti töötleme neid andmeid riigi haldusasutustele ja operatiivtegevuse subjektidele teabe edastamiseks välistes normatiivaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on lepingu sõlmimine ja täitmine, õigustloovate aktide täitmine, vastavalt Kliendi - andmesubjekti nõusolekule, meie seaduslikele (õigustatud) huvidele (näiteks kontrollida andmesubjekti isikusamasust). Klient enne lepingu sõlmimist, lepinguliste kohustuste täitmise tagamine, veebilehe rakenduste toimimise analüüsimine, teenuse osutamise efektiivsuse tagamine jne.

 

4./ Isikuandmete kategooriad

Isikuandmete kategooriad – nimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti või postiaadress, IP-aadress, telefoninumber, sõnumi või kirja sisu jne.

 

5./ Isikuandmete saajate kategooriad

Andmeid avaldatakse neile Juhataja töötajatele, kes vajavad neid oma otseste tööülesannete täitmiseks vastava teenuse osutamise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks.

Isikuandmete kogumisel ja kasutamisel kasutame osaliselt väliste teenusepakkujate teenuseid, kes vastavalt lepingule järgivad täpselt meie juhiseid ja mida kontrollime enne teenuse kasutamist ja edaspidi.

 

6./ Andmesubjektide kategooriad

Andmesubjektide kategooriad – vastutava töötleja praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid, samuti muud isikud, kes avaldavad soovi vastutava töötlejaga suhelda.

 

7./ Andmeedastus väljapoole Lätit

Saadud andmeid ei kavandata väljaspool Lätit, Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda ega edastata ühelegi rahvusvahelisele organisatsioonile. Samas, võttes arvesse, et Veebileht on ühendatud Google'i ja Facebooki teenustega, ei saa Haldaja garanteerida, et nimetatud ettevõtted ei edasta andmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

 

8./ Andmete säilitamise kestus

Töötleme ja säilitame Kasutaja isikuandmeid seni, kuni ühel poolel on seaduslik kohustus andmeid säilitada.

Pärast eelnimetatud asjaolude lõppemist ja kui andmekaitsejuhistes ei ole sätestatud teisiti, kustutame isikuandmed hiljemalt kolme kuu jooksul pärast seda, kui andmete säilitamise esialgne põhjus enam ei kehti, välja arvatud juhul, kui oleme seadusega kohustatud neid andmeid säilitama (näiteks Näiteks, kuid mitte ainult, raamatupidamis- või kohtumenetlused).

 

9./ Andmesubjekti juurdepääs isikuandmetele

Andmesubjektil on õigus saada juurdepääs andmesubjekti isikuandmetele ühe kuu jooksul alates vastava taotluse esitamise kuupäevast.

Kasutaja saab esitada oma õiguste teostamise soovi kirjalikult isiklikult, Vastutava töötleja juriidilisel aadressil (esitades isikut tõendava dokumendi), posti või e-posti teel, allkirjastades turvalise elektroonilise allkirja;

Kasutajalt oma õiguste teostamise taotluse saamisel kontrollib Vastutav töötleja Kasutaja isikusamasust, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt normatiivaktidele.

Kasutajal on õigus saada õigustloovates aktides sätestatud teavet seoses oma andmete töötlemisega, õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist või kustutamist, piiramist. töötlemine või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, kui need õigused ei ole vastuolus andmetöötluse eesmärgiga (lepingute sõlmimine või täitmine).

Andmesubjektil ei ole õigust saada teavet, kui selle teabe avaldamine on riigijulgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku, kriminaalõiguse valdkonna seadusest tulenevalt keelatud, samuti eesmärgiga tagada riigi õiguskaitse. finantshuvid maksuküsimustes või finantsturu osaliste järelevalve ja makromajanduslik analüüs.

 

10./ Küpsiste töötlemine

Veebileht kogub andmeid Veebilehe külastajate kohta, võimaldades nii Veebilehe haldajal hinnata, kui kasulik Veebileht on ja kuidas seda saaks täiustada.

Haldaja täiustab pidevalt Veebilehte eesmärgiga parandada selle kasutamist, mistõttu peab haldaja teadma, milline teave on Veebilehe külastajatele oluline, kui sageli nad Veebilehte külastavad, milliseid seadmeid ja brausereid kasutavad, millisest piirkonnast külastajad tulevad. ja millist sisu neile kõige rohkem lugeda meeldib.

 

Haldaja kasutab Google Analyticsi süsteemi, mis võimaldab Haldajal analüüsida, kuidas külastajad Veebilehte kasutavad. Google Analyticsi põhiprintsiipide toimimise kohta saate tutvuda Google'i veebisaidilhttps://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Haldaja kasutab kogutud andmeid oma seaduslikes huvides, et parandada Veebilehe külastajate vajaduste mõistmist ja parandada Haldaja avaldatud teabe kättesaadavust.  Külastaja võib Google Analyticsi andmete kogumise igal ajal peatada, nagu on kirjeldatud siin:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

Veebilehte majutav server saab salvestada külastaja saadetud päringud (kasutatud seade, brauser, IP-aadress, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg). Selles lõigus nimetatud andmeid kasutatakse tehnilistel eesmärkidel: Veebilehe nõuetekohase toimimise ja turvalisuse tagamiseks ning võimalike turvaintsidentide uurimiseks. Käesolevas lõikes viidatud andmete kogumise aluseks on Vastutava töötleja õiguslik huvi tagada Veebilehe tehniline kättesaadavus ja terviklikkus.

 

Küpsised on väikesed failid, mille iga kord, kui külastaja veebisaiti külastab, salvestab brauser külastaja arvutisse külastaja arvuti brauseri seadetes määratud koguses. Individuaalseid küpsiseid kasutatakse külastajale pakutava teabe ja reklaamide valimiseks ja rakendamiseks, lähtudes külastaja poolt eelnevalt vaadatud sisust ning seeläbi muuta Veebilehe kasutamine lihtsaks, mugavaks ja külastajatele individuaalselt sobivaks. Lisateavet küpsiste, samuti nende kustutamise ja haldamise kohta leiate koduleheltwww.aboutcookies.org.

 

Sait kasutab küpsiseid, et koguda kasutajate IP-aadresse ja sirvimisteavet ning võimaldada saidil jätta meelde külastaja valikud. Küpsised võimaldavad Vastutaval töötlejal jälgida Veebilehe andmevoogu ja kasutaja suhtlust Veebisaidiga – vastutav töötleja kasutab neid andmeid külastajate käitumise analüüsimiseks ja Veebilehe täiustamiseks. Küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvi tagada Veebilehe funktsionaalsus, kättesaadavus ja terviklikkus.

 

Külastaja saab küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma valikule. Lisateavet selle protsessi kohta leiate siitwww.aboutcookies.org. Külastaja saab kustutada kõik tema arvutis olevad küpsised ning enamiku brauserite saab seadistada küpsiste arvutisse paigutamist blokeerima. Külastaja saab küpsistest loobuda brauseri menüüs võihttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vajalike seadistuste tegemiseks peab külastaja tutvuma oma brauseri tingimustega. Kui küpsised on blokeeritud, peab külastaja iga kord, kui Veebilehte külastab, seadeid käsitsi kohandama ning on võimalus, et mõned teenused ja funktsioonid ei tööta.

 

Veebilehe külastajate statistilisele andmetele pääsevad ligi ainult Juhataja töötajad, kes vastutavad selliste andmete analüüsimise eest.

Kui pole teisiti määratud, säilitatakse küpsiseid seni, kuni sooritatakse tegevus, mille jaoks need koguti, ja seejärel kustutatakse.

Juhul, kui Vastutava töötleja Veebilehel on avardatud foorumi või kommentaaride võimalust, siis sellisel juhul salvestatakse Veebilehel külastaja poolt antud IP-aadress ja andmed. Neid andmeid sisaldavaid küpsiseid saab teie mugavuse huvides säilitada ühe aasta (et te ei peaks järgmisel korral uut kirjutama).

 

11./ Kolmandate isikute veebilehed

Võime teie nõusolekul teha koostööd kolmandate osapooltega, kellel on luba meie veebisaitidele või meie teenustele, rakendustele ja tööriistadele paigutada kolmandate osapoolte küpsiseid. Need teenusepakkujad võimaldavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja turvalisemat veebisaidi kasutuskogemust. Pange tähele, et kolmandate osapoolte küpsistele kehtivad kolmanda osapoole privaatsuspoliitikad, mistõttu me ei vastuta nende privaatsuspoliitikate eest.

Saidile on installitud "Facebooki piksli" tööriist. Selle tööriista kasutamise eesmärk on kohandada sisu ja reklaame Facebooki kasutajatele. Facebooki privaatsuspoliitika kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin https://www.facebook.com/about/privacy/. Reklaami seadeid saate muuta ka oma Facebooki profiilis.

 

12./ Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmeinspektsioonile). Andmekaitseinspektsioon võtab dokumente vastu posti, e-posti teel (turvalise elektroonilise allkirjaga allkirjastatud dokumendid) ning neid saab jätta ka aadressil Blaumaņa tn 11/13, Riia, 1. korruse postkasti. Andmeriigiinspektsioon võtab vastu e-posti aadressile saadetud elektronpostiinfo@dvi.gov.lv.

 

13./ Privaatsuspoliitika kehtivus

Jätame endale õiguse aeg-ajalt muuta ja täiendada käesoleva privaatsuspoliitika sisu, et täpsustada kirjeldust, kuidas me teie andmeid töötleme. Võttes arvesse eeltoodut, kutsume Teid käesoleva privaatsuspoliitikaga regulaarselt üle vaatama, et oleksite kursis oma isikuandmete töötlemisega Veebilehel.

bottom of page